Tel: 00 354 517 1138

THOR ICE RECEIVES 2 MILLION EUR HORIZON 2020 GRANT